Realtime website statisticsrealtime web visitor analytics chat support

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER:

1. Indledning:

Nedenstående betingelser gælder for alle leverancer og ordrer, såfremt der ikke foreligger anden skriftlig aftale.

2. Tilbud:

De opgivne priser er ekskl. moms og andre afgifter. JK e-solutions Aps kan frit tilbagekalde tilbud, indtil købers accept er kommet frem til JK esolutions

Aps. Tilbud bortfalder såfremt, såfremt accept ikke er kommet frem til JK e-solutions Aps senest 30 dage fra tilbudsdato, med mindre andet

er angivet i tilbuddet. JK e-solutions Aps forbeholder sig ret til uden varsel at ændre prislister og katalogmateriale. Opgivne mål og tekniske

specifikationer i katalogmateriale er af vejledende karakter, og JK e-solutions Aps påtager sig intet ansvar for fejl i ovennævnte materiale.

3. Ordre:

Enhver ordre er noteret under forbehold af strejke, lock-out, krig og andet krigsførelse samt andet force majeure. Køb er endeligt, når JK e-solutions

Aps har bekræftet ordren derved, at ordrebekræftelse er fremkommet til køber. JK e-solutions Aps forbeholder sig ret til at ændre en i

ordrebekræftelse angiven pris, såfremt der træffer ændringer i valutakurser, toldsatser, afgifter og transportomkostninger. Dette gælder også ved

løbende leverancer med hensyn til den del af leverancen, som på tidspunktet for en eventuel regulering endnu ikke er leveret. JK e-solutions Aps er

ikke forpligtet til at levere yderligere, såfremt køberen har misligholdt sine betalingsforpligtelser for tidligere delleverancer. JK e-solutions Aps

forbeholder sig ret til at kræve bankgaranti el. lign. for ordre omfattende produkter, der må anses for at være så køberspecificerede, at alternativ

anvendelse er usandsynlig. Annullering accepteres kun efter aftale og mod betaling af påløbne omkostninger og dækningsbidrag. Specielle betingelser

fra købers side, specificeret i købers ordre, er ikke bindende for JK e-solutions Aps, med mindre skriftlig accept foreligger.

4. Levering/forsendelse:

Leveringen sker ab JK e-solutions Aps’s adresse i Ringkøbing, såfremt der ikke ligger anden skriftlig aftale. Forsendelsen sker på købers regning og

risiko. Dersom JK e-solutions Aps ikke har modtaget nogen skriftlig instruks for forsendelse, vælges transportmiddel af JK e-solutions Aps.

5. Leveringstid:

JK e-solutions Aps er uden ansvar for forsinkelser eller forhindringer, som skyldes force majeure eller andre forhold, der unddrager sig firmaets

indflydelse eller kontrol, herunder manglende oplysninger fra købers side. De i tilbud og ordrebekræftelse opgivne leveringstider overholdes så vidt

muligt. JK e-solutions Aps påtager sig ingen ansvar for følgerne af evt. forsinkelse, og en sådan giver ikke køber ret til at hæve købet, hvis leveringen

finder sted inden 8 uger efter den fastsatte leveringstid.

6. Emballage:

Emballage der ikke er beregnet særskilt, godskrives ikke. Særskilt beregnet emballage godskrives – ved franko returnering i ubeskadiget stand inden

60 dage fra leveringen – til den fakturerede værdi, med mindre andet er anført på fakturaen. Eksportemballage tages ikke retur, uanset om denne er

beregnet særskilt eller ej.

7. Betaling:

Gældende betalingsbetingelser fremgår af tilbud, ordrebekræftelse og faktura. Ved betaling efter den oplyste betalingstermin tillægges rentegebyr,

som fremgår af faktura. Køber er ikke berettiget til at tilbageholde betalinger på grund af eventuelle modkrav, som JK e-solutions Aps ikke har

anerkendt. Såfremt køber ikke overholder fastlagte betalingsterminer er JK e-solutions Aps ikke forpligtet til yderligere levering. Varer som ikke

rettidig aftages og betales af køber, kan JK e-solutions Aps efter eget valg lade bortsælges for købers regning efter advis til køber, eller oplægge

varerne for købers regning, således at køber skal betale de med oplagringen forbundne omkostninger. ved oplagring henligger varerne for købers risiko.

8. Returvarer:

Returnering af varer kan kun ske efter forudgående skriftlig aftale. Godtgørelsen sker til fakturapris, hvis JK e-solutions Aps enten ved fejlekspedition

eller på grund af fabrikationsfejl er skyld i, at returnering er nødvendig. I andre tilfælde må returneringen ske franko, og modtages varerne i hel og

ubeskadiget tilstand, krediteres fakturabeløbet –10%. Såfremt returnerede varer ikke er fejlfri , debiteres køber for reparationen. Specialefremstillede produkter tages ikke retur.

9. Reklamationer:

Eventuelle reklamationer over manko eller andre straks synlige mangler må ske inden 8 dage efter modtagelsen. For rekvirerede servicebesøg, der

ikke er motiveret af mangler ved det leverede, er JK e-solutions Aps berettiget til godtgørelse i.h.t. JK e-solutions Aps’s gældende prisliste.

10. Garanti:

Varer der er behæftet med konstruktions-, fabrikations- eller materialefejl, repareres hurtigst muligt inden for normal arbejdstid, eller ombyttes uden

beregning inden for 12 måneder, når de sendes franko til JK e-solutions Aps. Garantiperioden regnes fra det tidspunkt, hvor varerne er taget i brug,

dog ikke senere end 2 måneder efter levering. De med reparationen eller ombytningen forbundne transport- og forsikringsomkostninger, herunder

eventuelle rejseomkostninger, opholdsudgifter etc. såvel som eventuelle omkostninger i forbindelse med demontering og montering afholdes af køber.

Reparation eller ombytning kan ikke føre til nogen form for erstatningspligt for tab som følge af forsinkelse.

11. Ansvar:

JK e-solutions Aps påtager sig intet ansvar for driftstab, mistet fortjeneste eller andre indirekte tab, der måtte være følger af leverede produkters

svigtene, uanset årsagen, herunder at der måtte være konstruktions-, fabrikations- eller materialefejl. Eventuelt videregående ansvar som følger af

ukorrekt eller ulovlig anvendelse af leverede komponenter er JK e-solutions Aps uvedkommende.

12. Ansvar for materiellets skadeforvoldelse (produktansvar):

JK e-solutions Aps er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af JK e-solutions Aps eller

andre, som selskabet har ansvaret for. JK e-solutions Aps er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens materialet er i

køberes besiddelse. JK e-solutions Aps er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køber, eller på produkter, der er fremstillet

af køber, eller på produkter, hvori disse indgår. I øvrigt er JK e-solutions Aps ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som

for personskade. JK e-solutions Aps er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. I den udstrækning, JK e-solutions

Aps måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køberen forpligtet til at holde JK e-solutions Aps skadesløs i samme omfang som JK esolutions

Aps’s ansvar er begrænset efter de 3 foregående stykker. Disse begrænsninger i JK e-solutions Aps’s ansvar gælder ikke, hvis man har gjort

sig skyldig i grov uagtsomhed. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette produkt, skal denne part

straks underrette den anden herom. JK e-solutions Aps og køberen er gensidig forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som

behandler erstatningskrav, der er rejst mod dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af materialet. JK e-solutions Aps er aldrig ansvarlig

for skader der opstår i forbindelse medlevering af materielle ydelser(f.eks. service, tjenesteydelser, arbejdsydelser el. lign.)

13. Værneting:

Enhver tvist afgøres ved retten i Herning som værneting. Enhver tvist afgøres efter dansk ret.

14. Særlige betingelser:

Hvor ovenstående salgs- og leveringsbetingelser ikke finder anvendelse, henvises til >> Almindelige leveringsbetingelser for leverancer af maskiner

og elektrisk udstyr mellem Danmark, Finland og Sverige samt inden for disse lande << Såfremt der måtte være uoverensstemmelse mellem de nævnte

almindelige leveringsbetingelser og nærværende >>Salgs- og leveringsbetingelser<<, skal sidstnævnte være gældende.

Opdateret: Juni 2013